VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Stanovy klubu

Soubory ke stažení

 1. Stanovy Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s. [soubor formátu .pdf, velikost 176 kB]
 2. Přihláška za člena VCC Dvůr Králové n. L. z. s. [soubor formátu .doc, velikost 45 kB]

Stanovy Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem

Článek 1
Právní postavení

 1. Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z.s. (dále jen VCC nebo spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a těmito stanovami.
 2. VCC je právním nástupcem Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem, klubu v Asociaci Veteran Car Clubů Autoklubu České Republiky.
 3. VCC se hlásí k subjektu FKHV ČR, který je držitelem národní autority FIVA v České republice, sympatizuje s jeho cíli a posláním a uznává jeho stanovy.

Článek 2
Název, sídlo a symboly

Název: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z.s.

Zkratka: VCC Dvůr Králové n. L. z.s.

Sídlo: Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Symboly: znak s písmeny VCC uspořádané do oválu, písmeno V tvoří tvar chladiče, okolo nápis Dvůr Králové n. L., barevné provedení červeno modro bílé

Článek 3
Předmět a cíl činnosti

 1. Předmětem a cílem činnosti VCC je zejména:
  1. rozvoj veteránského hnutí jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování svých členů při prosazování jejich společných zájmů a potřeb,
  2. uchování památek dokládajících vývoj motorismu, tj. sběratelství historických vozidel, literatury, předmětů a doplňků s motorismem spojených,
  3. zastupování při jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují,
  4. uzavírat v zastoupení svých členů příslušné dohody a smlouvy pro své členy závazné,
  5. pořádání a organizování klubových veteránských akcí,
  6. schvalování propozic a zvláštních ustanovení pro jednotlivé akce,
  7. informování svých členů o činnosti klubu a vývoji veteránského hnutí na celostátní úrovni,
  8. testování historických vozidel a činnosti s tímto souvisejících v souladu s národní legislativou, technickým kodexem FIVA a předpisy vydanými právnickou osobou, prostřednictvím které se testování provádí, vše v platném znění.

Článek 4
Klub

 1. VCC sdružuje zájemce v oblasti historie motorismu v místě svého působení a musí mít alespoň pět členů.
 2. Povinností klubu je vést členské záležitosti svých členů a zajistit, aby mohli uplatnit svůj hlas při rozhodování o klubových záležitostech a o věcech ve veteránském hnutí.
 3. Činnost klubu řídí zvolený výbor, kontroluje kontrolní komise. Zvolení funkcionáři jsou odpovědni členům klubu.
 4. Klub se zrušuje:
  1. rozhodnutím Výroční konference o zrušení klubu, o sloučení s jiným klubem, o rozdělení klubu na dva či více klubů, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů Výroční konference klubu.
  2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek 5
Členství

 1. Členem klubu může být fyzická osoba starší 15 let, která podala přihlášku za člena klubu a byla zapsána do seznamu členů. Přijetí za člena je podmíněno souhlasem Výboru klubu uvedeným na přihlášce.
 2. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena,
  2. úmrtím člena,
  3. nezaplacením členského příspěvku klubu v termínu,
  4. vyloučením,
  5. zánikem klubu bez právního nástupce.
   O zániku členství rozhoduje Výbor klubu výmazem ze seznamu členů.
 4. Vyloučit člena z klubu lze, pokud porušuje své povinnosti dle čl. 6 odst. 2 těchto Stanov.
 5. Člen může vystoupit z klubu kdykoliv. Vystoupením nevzniká právo na vrácení zaplacených členských příspěvků.

Článek 6
Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové klubu mají tato práva:
  1. podílet se na činnosti klubu,
  2. využívat všech služeb poskytovaných klubem,
  3. volit a být voleni do orgánů klubu, s výjimkou členů mladších 18 let,
  4. hlasovat či jiným způsobem upraveným těmito Stanovami rozhodovat o činnosti klubu,
  5. podávat návrhy orgánům klubu a obracet se na ně se svými připomínkami,
  6. být delegován klubem do orgánů a komisí.
 2. Všichni členové klubu mají tyto povinnosti:
  1. dodržovat Stanovy klubu a ostatní závazná usnesení klubu,
  2. platit členské příspěvky v řádném termínu,
  3. chránit dobré jméno klubu,
  4. chránit majetek klubu a užívat tento majetek tak, aby klubu nevznikla škoda,
  5. chránit a nenarušovat soužití v klubu, jednat a chovat se v souladu s posláním klubu.

Článek 7
Orgány klubu

 1. Orgány klubu jsou Výroční konference, Členská schůze, Výbor klubu, Předseda klubu a Kontrolní komise.
 2. Výroční konference je nejvyšším orgánem klubu a svolává ji Výbor klubu nejméně 1x ročně, nebo dle potřeby. Výroční konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem a do její výlučné pravomoci patří:
  1. projednat a schválit roční zprávu Výboru klubu o činnosti, výsledky hospodaření a zprávu Kontrolní komise,
  2. schvalovat Prováděcí podmínky klubu na příslušný rok (plán činnosti, finanční rozpočet včetně výše a splatnosti členských příspěvků apod.),
  3. volit a odvolávat členy Výboru klubu a Kontrolní komise,
  4. schvalovat volbu Předsedy klubu a místopředsedy klubu,
  5. schvalovat Stanovy klubu a jejich změny,
  6. projednávat zásadní otázky činnosti klubu,
  7. stanovit název a symboliku klubu,
  8. rozhodovat o zániku klubu.
  V případě nutnosti může Výbor klubu svolat mimořádnou Výroční konferenci, která se řídí stejnými pravidly, jako Výroční konference řádná.
 3. Členská schůze je svolávána Výborem klubu zpravidla jednou za měsíc. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a do její pravomoci patří projednávat a schvalovat běžné otázky činnosti klubu.
 4. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu v počtu nejméně pěti členů. Ze svého středu volí Předsedu a místopředsedu, které předkládají Valné hromadě ke schválení. Výbor klubu se schází podle potřeby a svolává ho předseda, nebo jím pověřený člen výboru. Ve svém jednání rozhoduje nadpoloviční většinou volebních hlasů. Každý z členů výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu. Výbor klubu odpovídá za hospodaření klubu a vede evidenci členů klubu.
  Do výlučné pravomoci Výboru klubu patří:
  1. řídit činnost klubu a projednávat a schvalovat běžné otázky řízení klubu,
  2. zpracovat návrh Prováděcích podmínek na příslušný rok (návrh činnosti, finanční rozpočet apod.),
  3. stanovit výši a splatnost členských příspěvků,
  4. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů klubu.
 5. Předseda klubu je statutárním zástupcem klubu a ze své činnosti je odpovědný Výboru klubu. Podepisování statutárního zástupce klubu se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu a označení předseda klubu připojí předseda svůj podpis. Předsedu klubu zastupuje v době nepřítomnosti místopředseda klubu.
 6. Kontrolní komise je kontrolním orgánem klubu a je nejméně tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména tyto úkoly:
  1. kontrolu dodržování Stanov klubu jeho členy a Výborem klubu,
  2. provádění kontroly hospodaření klubu, prošetření stížností a oznámení členů klubu,
  3. přednést na Výroční konferenci zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí stanovisko k hospodaření klubu, svá zjištění a výsledky projednávaných stížností a oznámení.

Článek 8
Pomocné orgány klubu

Výbor klubu může zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány, např. komise a pracovní skupiny pro zajištění trvalé nebo přechodné činnosti.

Článek 9
Zásady hospodaření a majetek klubu

 1. Hospodaření klubu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ostatními vnitřními předpisy klubu.
 2. Klub má zřízen běžný účet u peněžního ústavu. Dispoziční právo k tomuto účtu má Pokladník a určený člen Výboru klubu.
 3. Pokladník zvolený Výborem klubu vede evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize, zpracovává podklady pro účetnictví a disponuje finanční hotovostí klubu. Na základě předložených a schválených dokladů zúčtovává a vyplácí členům klubu jejich výdaje nebo příjmy. Každý doklad k zúčtování musí být odsouhlasen Předsedou nebo místopředsedou klubu na důkaz souhlasu s proplacením.
 4. Finanční příspěvky a odměny - členům klubu mohou být vyplaceny finanční příspěvky za jejich účast na akcích pořádaných klubem, nebo náhrady a odměny za činnosti prováděné ve prospěch klubu. Veškeré vyplacení příspěvků, náhrad nebo odměn musí být v souladu s hospodařením klubu.
 5. Pořádání klubové soutěže nebo jiné společenské akce - pořadatel, pokud bude akce pořádána jménem klubu, předloží Výboru klubu ke schválení návrh propozic, startovného a předběžný rozpočet akce, případně žádost o zálohu na výdaje. Po ukončení akce provede pořadatel do dvou měsíců řádné vyúčtování, které předloží společně se zprávou z akce Výboru klubu k odsouhlasení.
 6. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. Majetek klubu slouží k účelům, které jsou v souladu s předmětem a cílem činnosti klubu.
 7. Zdrojem majetku klubu jsou zejména příjmy z členských příspěvků, příjmy z vlastní činnosti, účelové příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a dary.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré interní předpisy vydává Výbor klubu a seznámí s nimi neprodleně členskou základnu.
 2. Interním předpisem se rozumí vnitřní pravidla VCC upravující konkrétní činnosti klubu.
 3. Výklad stanov a interních předpisů - v případě rozporu těchto stanov a interních předpisů má vždy přednost znění stanov.
 4. V případě sporu o výklad článku stanov rozhoduje Výroční konference.
 5. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se klub a činnost klubu Občanským zákoníkem v platném znění.
 6. Klub vede evidenci svých členů, shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje pro vnitřní potřebu klubu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 7. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení mimořádnou Valnou hromadou a nahrazují znění stanov ze dne 2. 2. 2009.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 2. 11. 2015

Pavel Šimek, předseda spolku