VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Testování historických vozidel

Nejbližší termíny


Soubory ke stažení

 1. Zásady VCC Dvůr Králové n. L. pro testování silničních a historických vozidel [soubor formátu .pdf, velikost 97 kB]
 2. Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel [soubor formátu .pdf, velikost 159 kB]
 3. Postup pro vyplňování Žádosti o provedení testování historickeho vozidla [soubor formátu .pdf, velikost 202 kB]
 4. Žádost o provedení testování historického vozidla [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 247 kB]
 5. Vzor vyplněné Žádosti o provedení testování historického vozidla - osobní automobil [soubor formátu .pdf, velikost 256 kB]
 6. Vzor vyplněné Žádosti o provedení testování historického vozidla - motocykl [soubor formátu .pdf, velikost 286 kB]
 7. Vzor vyplněné Žádosti o provedení testování historického vozidla - motocykl s postranním vozíkem [soubor formátu .pdf, velikost 206 kB]
 8. Zvláštní tabulky s registrační značkou pro historická vozidla [soubor formátu .docx, velikost 162 kB]
 9. Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel [soubor formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 134 kB]
 10. Žádost o uznání testování silničního vozidla [souboru formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 287 kB]
 11. Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla [soubor formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 667 kB]
 12. Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla [soubor formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 668 kB]
 13. Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel [soubor formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 162 kB]

Postup výměny PHV

Pokud v PHV již není na straně č. 3 místo pro razítko ověřující informaci o platném testování po provedené pravidelné prohlídce HV, je třeba zažádat o vydání nového PHV na místně příslušném registračním místě, kde byl průkaz vydán.   více

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel

Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.
Platnost zásad: od 1. 1. 2018.

1. Účel

Účelem je zdokumentovat proces testování vozidel v souladu se Zákonem č. 56/2001 Sb. a prováděcích právních předpisů, zejména Vyhláškou č. 355/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů, jako Technický kodex FIVA, vše v platném znění, které upravují způsob testování silničních a historických vozidel, registraci a provoz historických vozidel.

Účelem procesu testování je zdokumentovat a poskytnout vlastníkům historických vozidel věrohodný (i když ne absolutně spolehlivý), nezávisle připravený doklad o identitě historického vozidla.

Na základě vydaného dokladu o testování vozidla – „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ (déle jen Žádost) – s „Protokolem o testování“, má vlastník vozidla možnost získat další doklady sloužící pro úkony spojené s provozem vozidla.

1.1 Oblast platnosti

Dokument je závazný pro:

 • vlastníky historických a silničních vozidel žádající o testování
 • klubové testovací komise
 • krajské testovací komise

1.2 Definice a zkratky

Historické vozidlo nebo jen HV pro účely testování Historické vozidlo je mechanicky poháněné silniční vozidlo, které je minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu
Silniční vozidlo Silniční vozidlo registrované v registru silničních vozidel
FIVA Fédération Internationale des Véhicles Anciens
FKHV ČR Federace klubů historických vozidel České republiky
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky
PHV Průkaz historického vozidla
ORV Osvědčení o registraci vozidla
ZRZ HV Zvláštní registrační značka historického vozidla
Technický kodex Mezinárodní technický kodex FIVA (FIVA International Technical Code) v platném znění
Právnická osoba Právnickou osobou dle § 79 odst. 2 Zákona č. 56/2001 Sb. je FKHV ČR
Klub Zapsaný spolek nebo dříve občanské sdružení (spolek lidí se společným zájmem)
KLTK Klubová testovací komise
KTK Krajská testovací komise
Žadatel Vlastník historického nebo silničního vozidla žádající o testování
Žádost Žádost o provedení testování historického vozidla – příloha č. 3 Vyhl. č. 355/2006/Sb. v platném znění
Protokol o testování Protokol, který je součástí Žádosti o provedení testování historického vozidla
Místně příslušný úřad Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má vlastník nebo provozovatel trvalé bydliště

2. Testování vozidel

Testování vozidel se provádí:

 1. u silničních vozidel zařazených v Registru silničních vozidel;
 2. u historických vozidel pro zařazení do Registru historických a sportovních vozidel.

2.1. Testování silničních vozidel

  1. Testování silničních vozidel je testování, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a které provádí klubová testovací komise (KLTK).
  2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je získání „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ – Příloha č. 3 Vyhlášky č. 355/2006 Sb. s „Protokolem o testování“ s kladným výsledkem. Tato Žádost vlastníkovi vozidla umožňuje:
   1. Zažádat o převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel,
   2. Zažádat o vydání dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost na místně příslušném úřadu pro registraci historického vozidla. Tento doklad slouží pro:
    • odpuštění tzv. ekologického poplatku dle Vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla,
    • výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízko emisních zón dle Zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší.
   3. Zažádat o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla. Tento zápis slouží:
    • k určitým úlevám při technické prohlídce ve STK a SME.
   4. Sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení),
   5. V případě řešení případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.

2.2. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických a sportovních vozidel

 1. Testování historických vozidel je testování, které se skládá ze dvou dílčích částí testování:
  1. První část testování historických vozidel je testování, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a které provádí klubová testovací komise (KLTK).
  2. Druhá část testování historických vozidel je testování, při kterém se kontroluje technická způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a které provádí krajská testovací komise (KTK).
 2. Účelem testování historických vozidel je získání „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ – Příloha č. 3 Vyhlášky č. 355/2006 Sb. s „Protokolem o testování“ s kladným výsledkem. Tato Žádost vlastníkovi vozidla umožňuje:
  1. Registraci tohoto vozidla do Registru historických a sportovních vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz tohoto historického vozidla na pozemních komunikacích.
  2. Sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
  3. V případě řešení případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.
 3. Pro zápis do Registru historických a sportovních vozidel je možno otestovat pouze takové historické vozidlo, které bylo v minulosti schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, a to se všemi výjimkami a omezeními, které byly pro provoz uvedeny např. v Typovém listu vozidla, homologaci nebo Technickém průkazu toho konkrétního vozidla. Povinnost prokázat tyto nezbytné skutečnosti je na vlastníkovi vozidla žádajícího o testování.

3. Postup testování KLTK a KTK

3.1. Testování klubovou testovací komisí

 1. Testování vozidel klubovou testovací komisí je testování vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a provádí se podle Technického kodexu FIVA v platném znění a právních předpisů ČR.
 2. Testování se provádí na žádost vlastníka vozidla, který vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“ dle Přílohy č. 3 vyhlášky 355/2006 Sb. v platném znění, kde vyplní údaje o vlastníkovi a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla, a jemu známé údaje o vozidle.
 3. K testování vozidla vlastník předkládá spolu s vyplněnou Žádostí barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 2 ks s pohledem levo-předním a 2 ks s pohledem pravo-zadním, u motocyklu 2 ks s pohledem z pravé strany a 2 ks s pohledem z levé strany (z pohledu řidiče).
 4. Vlastník vozidla v předem dohodnutém termínu a podle požadavku KLTK přistaví vozidlo k ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží testovací komisi doklady k ověření údajů uvedených v Žádosti k ověření technických údajů a historické původnosti vozidla.
 5. Výsledek klubového testování je zapsán do Protokolu o testování a KLTK s ním seznámí vlastníka vozidla.
 6. Po provedeném kladném testování vyhotoví KLTK Žádost ve formátu A3 v tištěné formě v pěti vyhotoveních v případě, že se jedná o testování historického vozidla, nebo ve třech vyhotoveních v případě testování silničního vozidla. Dvě vyhotovení jsou vždy předána vlastníkovi vozidla.
 7. Kladný výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo.
 8. Pokud vozidlo při testování KLTK neodpovídá technickému kodexu FIVA, nebo technickým podmínkám testovaného vozidla, nebo při testování vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (rok výroby, identifikátory, typ vozidla apod.), testování se ukončí a výsledek je zapsán do Protokolu o testování.
 9. Pokud jsou při testování KLTK zjištěny odstranitelné nebo doložitelné nedostatky, kvůli nimž nemůže být vozidlo kladně otestováno, a které je vlastník vozidla schopen dodatečně odstranit nebo doložit v dohodnuté lhůtě s KLTK, testování se přeruší a bude dokončeno v náhradním termínu.
 10. Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání HV do Registru historických a sportovních vozidel, jsou předány vyhotovené Žádosti krajské testovací komisi k provedení druhé části testování. V tomto případě ale kladný výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne provedení testování v KTK.
 11. Část testování klubovou komisí musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů.

3.2. Prodloužení platnosti testování prováděná KLTK

 1. Klubová testovací komise provádí pravidelné prohlídky (testování) již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl vydán PHV, ORV a přidělena ZRZ pro historické vozidlo k prodloužení platnosti testování se zaměřením na ověření historické původnosti. Součástí této prohlídky je též kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými ve vydaných a předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do Protokolu o testování.
 2. Kladný výsledek pravidelné prohlídky platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo, pokud na vozidle není prováděna druhá část prohlídky KTK, kdy kladný výsledek je platný ode dne provedení testování v KTK.

3.3. Testování krajskou testovací komisí

 1. Testování krajskou testovací komisí je testování historických vozidel, při kterém se kontroluje technická způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a je prováděno za podmínek stanovených dle Vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění.
 2. Krajská testovací komise kontroluje stav:
  1. u historických automobilů
   1. přední a zadní nápravy,
   2. funkčnost řízení,
   3. funkčnost osvětlení,
   4. funkčnost brzd,
   5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
   6. upevnění sedaček,
   7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
   8. opotřebení pneumatik,
   9. bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven
  2. u historických motocyklů
   1. funkčnost osvětlení,
   2. rámu,
   3. opotřebení pneumatik,
   4. funkčnost brzd,
   5. funkčnost tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.
 3. Vlastník vozidla přistaví v předem dohodnutém termínu a podle požadavku KTK vozidlo k ověření technického stavu vozidla.
 4. Výsledek testování historického vozidla je zapsán KTK do Protokolu o testování v předložených a vyhotovených Žádostech od KLTK.
 5. Kladný výsledek testování KTK platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
 6. Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, testování se ukončí a výsledek je zapsán do Protokolu o testování.

3.4. Prodloužení platnosti testování HV prováděná KTK

 1. K prodloužení platnosti testování KTK provádí pravidelné prohlídky technické způsobilosti HV k provozu na pozemních komunikacích již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl vydán PHV, ORV a ZRZ historického vozidla.
 2. Prohlídky se provádějí v rozsahu a za podmínek stanovených dle Vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění.
 3. Výsledek pravidelné prohlídky je zapsán do Protokolu o testování a v případě kladného výsledku testování jej předseda KTK vyznačí otiskem razítka a svým podpisem do PHV, kde současně vyznačí dobu platnosti testování.
 4. Kladný výsledek testování KTK platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

3.5. Stížnosti a neshody

Každý vlastník silničního nebo historického vozidla, který se cítí být poškozen v souvislosti s testováním vozidla, nebo v rámci procesu testování, může podat podnět k prošetření záležitosti právnické osobě (FKHV Č) a to přímo na sekretariát FKHV ČR, nebo prostřednictvím příslušné zřízené Technické komise právnické osoby.

4. Poplatky za testování

 1. Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o všeobecných podmínkách testování a o podmínkách testování příslušné testovací komise předtím, než testovací komise zahájí testování. Zároveň testovací komise vlastníka vozidla informuje o výši poplatku za testování.
 2. Poplatky za testování se řídí Ekonomickou směrnici FKHV ČR č. E-001/2018, v platném znění.
 3. Poplatek za provedení testování vybírá testovací komise vždy před zahájením testování a při negativním výsledku testování není nárok vlastníka vozidla na vrácení poplatku, pokud jeho vinou vozidlo testováním neprošlo.

5. Registrace historického vozidla a vystavení PHV, ORV a ZRZ HV

 1. Historické vozidlo se zaregistruje na základě „Žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ předložené jeho vlastníkem, který k žádosti přikládá podklady uvedené v oddíle „D“ této žádosti. K žádosti dále předkládá vybraný typ plechových tabulek registračních značek pro HV dle typu vozidla.
 2. Místně příslušný úřad na základě „Žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ přidělí zvláštní registrační značku pro historické vozidlo, vystaví a vydá Průkaz historického vozidla, Osvědčení o registraci vozidla a zvláštní registrační značku historického vozidla.
 3. Zvláštní registrační značka pro historické vozidlo nemůže být vlastněna bez konkrétního vozidla.
 4. Do registru historických a sportovních vozidel nemůže být registrováno vozidlo, které je registrováno v jiném registru silničních nebo historických vozidel, nebo zaniklo na základě ekologické likvidace.
 5. Dále musí být provedena úhrada správních poplatků v místně příslušného registračního úřadu při registraci.
  Správní poplatky jsou určeny sazebníkem dle zák. č. 634/2004 Sb. Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění: zápis do registru vozidel
  1. motocykl do 50 ccm: 300,- Kč;
  2. motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným vozíkem: 500,- Kč;
  3. motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč.

6. Provoz historického vozidla

 1. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích pokud:
  1. má vyznačenu informaci o platném testování vozidla v PHV, připevněnou ZRZ historického vozidla a platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů,
  2. je provozováno v souladu s provedeným záznamem o omezení při jeho provozu zaznamenaném v PHV,
  3. je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu (§18 Vyhlášky č. 341/2002 Sb.), a není-li jím vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě.
 2. Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.
 3. U motocyklů bez postranního vozíku s prokazatelným datem schválení k provozu do 31. 12. 1952 lze tolerovat absenci brzdového světla.
 4. Historická vozidla s výstražnými světly (hasičská, policejní a podobně) musí mít při provozu na pozemní komunikaci výstražná světla bezpečně zakryta jednobarevným krytím odlišné barvy, než je vyzařovací spektrum výstražného světla.
 5. Za snížené viditelnosti nelze provozovat historické vozidlo, které není vybaveno zadním mlhovým světlem.
 6. U vozidel do roku výroby 1950 lze tolerovat absenci tachometru a elektrického zvukového výstražného zařízení. Zvukové výstražné zařízení však musí být alespoň pneumatické – balónek s trumpetkou, nebo mechanické.
 7. Každý vlastník historického vozidla, jemuž byl vydán PHV, by měl nejpozději do skončení uvedené platnosti testování v PHV požádat o prodloužení platnosti testování u příslušné testovací komise, která testování provedla.
 8. Pokud vlastník vozidla, kterému byl vydán PHV, nehodlá prodloužit vyznačenou platnost testování v PHV a vozidlo provozovat, nemusí pravidelnou prohlídku k prodloužení platnosti testování absolvovat.
 9. Pravidelné prohlídky je možné provést i u jiných testovacích komisí (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě ale vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné testovací komisi přiložit původní kopii původní „Žádosti o provedení testování historického vozidla“.

7. Pozbytí platnosti PHV

 1. PHV pozbývá platnost v těchto případech:
  1. dojde-li ke změně vlastníka nebo provozovatele historického vozidla,
  2. při zániku či znehodnocení historického vozidla,
  3. při znehodnocení vydaného PHV.

8. Změna zapsaných údajů v PHV

 1. Změna vlastníka HV ve vystaveném PHV – dojde-li ke změně vlastníka HV, proces testování musí být proveden v celém rozsahu znovu a na nového vlastníka, jelikož PHV je nepřevoditelný. Nový vlastník musí provést novou registraci HV na místně příslušném registračním místě se všemi potřebnými podklady. Registrace může být ale provedena pouze za podmínky, že původní vlastník provedl vyřazení HV z Registru historických a sportovních vozidel.
 2. Vyřazení HV s vystaveným PHV – vyřazení vozidla provádí původní vlastník na formuláři „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ a k žádosti přikládá PHV, ORV a ZRZ HV a to na původním místně příslušném registračním místě, které registraci provedlo.
 3. Změna bydliště vlastníka HV v rámci kraje (místně příslušném registračním místně) – změna bydliště se provádí na formuláři „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“.
 4. Změna bydliště vlastníka HV do jiného kraje – změna je provedena u jiného místně příslušného úřadu na základě předložené nové „Žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ se všemi potřebnými podklady, jako pro novou registraci, nebo změny vlastníka HV.
 5. Změna technických údajů v PHV – dojde-li ke změně technických údajů zapsaných v PHV, vlastník HV o zápis změn žádá místně příslušné registrační místo na formuláři „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ a k žádosti přikládá aktuální „Protokol o testování“.
 6. Výměna PHV při zaplněné kolonce „Informace o platném testování vozidla“ v PHV – výměnu provádí místně příslušné registrační místo při předložení těchto dokladů:
  1. původní PHV s vyznačenou dobou platného testování
  2. vyplněnou „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“,
  3. fotografie dle specifikace v PHV v počtu 1 + 1 ks,
  4. k nahlédnutí původní „Žádost o provedení testování historického vozidla“.
  V případě, že vyznačená doba testování v PHV již není platná, na registrační místo předkládá tyto doklady:
  1. původní PHV,
  2. vyplněnou „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“,
  3. fotografie dle specifikace v PHV v počtu 1 + 1 ks,
  4. platnou „Žádost o provedení testování historického vozidla“.

Zásady VCC Dvůr Králové n. L. pro testování historických vozidel

Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.
Platnost zásad: od 1. 1. 2018.

Čl. 1
Účel

 1. Účelem těchto zásad je seznámit zájemce o testování vozidel s konkrétními podmínkami testování prováděné VCC Dvůr Králové n. L.
 2. Obecné zásady a postupy testování jsou uvedeny v dokumentu „Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto zásad.

Čl. 2
Zásady testování

 1. Provádíme a zajišťujeme testování silničních a historických vozidel na základě požadavku vlastníka vozidla jako komplexní službu a v případě kladného výsledku s vyhotovením potřebných podkladů pro další postup řízení v závislosti na druhu vozidla.
 2. Provádíme testování vozidel na historickou původnost a zajišťujeme testování na ověření technické způsobilosti historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a to v jeden den a na jednom místě.
 3. Testování vozidel provádíme testovacími komisaři VCC Dvůr Králové n. L. výhradně v předem určené odborné opravárenské autodílně, případně v prostorách STK ve Dvoře Králové n. L.

Čl. 3
Podmínky k testování

 1. Vlastník historického nebo silničního vozidla, který žádá o testování, nemusí být členem klubu historických vozidel.
 2. Vlastník vozidla žádající o testování se řádně seznámí s dokumentem „Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto Zásad.
 3. Vlastník vozidla vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“ v elektronické podobě dle „Postupu pro vyplňování Žádosti o provedení testování historického vozidla“ a to v části uvedené pro vyplnění žadatelem (oddíl končí podpisem žadatele na straně č. 3 Žádosti a následný Protokol o testování žadatel již nevyplňuje). V přílohách je též uveden vzor vyplněné Žádosti.Pozor: před vyplněním „Žádosti o provedení testování historického vozidlav elektronické podobě je nutné ji nejdříve uložit do svého počítače, kde ji poté můžete otevřít v Adobe Acrobat Reader a vyplnit. Při vyplnění Žádosti v elektronické podobě a zasláním pomocí e-mailu, nemusí být Žádost podepsána.
  Dále vlastník vozidla:
  1. Vyhotoví fotografie vozidla z pohledů dle uvedené specifikace.
  2. Vyplněnou Žádost včetně vzoru fotografií a kopií podkladů k ověření uváděných skutečností, jako např. Osvědčení o registraci vozidla část II. – Technický průkaz, Osvědčení o registraci vozidla část I. - ORV, Základní technický popis – ZTP apod., doručí e-mailem na adresu testovani(zavináč)vcc.cz.
  3. Zarezervuje si termín testování dle „Rozpisu termínů testování“.
   Doručení potřebných podkladů k testování včetně rezervace termínu je třeba provést minimálně 5 pracovních dní před uveřejněným termínem testování. Po výše uvedených náležitostech bude vlastníkovi vozidla potvrzen termín a hodina testování, ve kterém bude testování provedeno.
  4. Dostaví se s vozidlem v uvedený a potvrzený termín a čas k provedení testování na určené místo testování, kde k testování předloží podklady k ověření údajů uvedených v Žádosti a fotografie vozidla dle specifikace (2 ks + 2 ks).

Čl. 4
Poplatky za testování

Poplatky za testování a jejich výše je odvozena od platné Ekonomické směrnice FKHV ČR.

 1. testování KLTK a vystavení Protokolu o testování: 3500,- Kč
 2. testování KTK: 2000,- Kč
 3. pravidelná prohlídka KLTK: 500,- Kč
 4. pravidelná prohlídka KTK: 600,- Kč

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí Zákonem č. 56/2001 Sb., Vyhl. č. 355/2006 Sb. a Technickým kodexem FIVA, vše v platném znění (dokumenty jsou dostupné na www.vcc.cz).

Čl. 6
Přechodná ustanovení

 1. Kontaktní adresa pro testování
  • testovani(zavináč)vcc.cz
 2. Klubová testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
  • Oldřich Prokop (předseda) – tel. 724 056 651, e-mail: oldrich.prokop(zavináč)vcc.cz
  • Aleš Pařík (místopředseda) – tel.: 737 249 566, e-mail: ales.parik(zavináč)vcc.cz
  • Lukáš Pařík – tel.: 604 979 161, e-mail: lukas.parik(zavináč)vcc.cz
  • Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach(zavináč)vcc.cz
  • Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl(zavináč)vcc.cz
  • Pavel Šimek – tel.: 731 456 544, pavel.simek(zavináč)vcc.cz
 3. Krajská testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
  • Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl(zavináč)vcc.cz
  • Radek Klimeš – tel.: 604 727 605, radek.klimes(zavináč)vcc.cz
  • Aleš Pařík – tel.: 737 249 566, ales.parik(zavináč)vcc.cz
  • Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach(zavináč)vcc.cz
 4. Předseda krajské testovací komise:
  • Zdeněk Kuthan – tel. 603 843 536, zdenek.kuthan(zavináč)pneukuthan.cz
 5. Registrační místo Královéhradeckého kraje pro registraci historických vozidel
  • Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové (bývalá Gayerova kasárna).
   tel.: 495 707 833, 495 707 829
   Pracovní doba v pondělí a ve středu 7.30 až 17.00hod., úterý a čtvrtek 7.30 až 14.00.