VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Stanovy klubu

Soubory ke stažení

 1. Stanovy Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s. [soubor formátu .pdf, velikost 111 kB]
 2. Přihláška za člena VCC Dvůr Králové n. L. z. s. [soubor formátu .doc, velikost 42 kB]

Stanovy Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem

Článek 1
Právní postavení

 1. Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z.s. (dále jen VCC nebo spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a těmito stanovami.
 2. Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z.s. je právním nástupcem a pokračovatelem činnosti Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem v AČR, IČO 60153849, klubu v Asociaci Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky.

Článek 2
Název, sídlo a symboly

Název: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s.

Zkratka: VCC Dvůr Králové n. L. z. s.

Sídlo: Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Symboly: znak s písmeny VCC uspořádané do oválu, písmeno V tvoří tvar chladiče, okolo nápis Dvůr Králové n. L., barevné provedení červeno modro bílé

Článek 3
Účel spolku

Účel spolku je:

 1. Sdružovat majitele, sběratele, příznivce a zájemce historických vozidel a všech artefaktů s tímto spojených, které dokládají vývoj a historii motorismu,
 2. Podpora klubové činnosti, jako jsou pořádání sportovních akcí, soutěží, výstav, školení a vzdělávacích akcí, setkání a další obecně prospěšné aktivity. Za tímto účelem rozvíjet styky s jinými kluby a sdruženími se stejným zaměřením v ČR i zahraničí,
 3. Zastupovat své členy v rámci České republiky při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a institucemi působícími v oblasti historických vozidel a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují.

Článek 4
Předmět a cíl činnosti

 1. Předmětem a cílem činnosti VCC je zejména:
  1. rozvoj veteránského hnutí jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování svých členů při prosazování jejich společných zájmů a potřeb,
  2. uchování památek dokládajících vývoj motorismu, tj. sběratelství historických vozidel, literatury, předmětů a doplňků s motorismem spojených,
  3. uzavírat v zastoupení svých členů příslušné dohody a smlouvy pro své členy závazné,
  4. informování svých členů o činnosti klubu a vývoji veteránského hnutí na celostátní úrovni,
  5. umožnit svým členům a zájemcům historických vozidel, která dokládají vývoj, výrobu a historii v silniční dopravě jejich provoz na veřejných pozemních komunikacích v rámci platné legislativy.
 2. K podpoře hlavní činnosti spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v jiné výdělečné činnosti jako:
  1. ověřování (testování) historických vozidel na historickou původnost a činnosti s tímto souvisejících v souladu s platnými předpisy,
  2. pořádání veřejných soutěží a výstav historických vozidel.

Článek 5
Klub

 1. VCC sdružuje zájemce v oblasti historie motorismu v místě svého působení a musí mít alespoň pět členů.
 2. Povinností klubu je vést členské záležitosti svých členů a zajistit, aby mohli uplatnit svůj hlas při rozhodování o klubových záležitostech a o věcech ve veteránském hnutí.
 3. Činnost klubu řídí výkonný orgán klubu (Výbor klubu), kontroluje kontrolní komise. Výkonný orgán je odpovědný Výroční konferenci.
 4. Klub se zrušuje:
  1. rozhodnutím Výroční konference o zrušení klubu, o sloučení s jiným klubem, o rozdělení klubu na dva či více klubů, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů Výroční konference klubu.
  2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek 6
Členství

 1. Členství v klubu je dobrovolné.
 2. Členem klubu může být fyzická osoba starší 15 let, která sympatizuje s předmětem a cíli klubu a uznává jeho stanovy.
 3. Vznik členství:
  1. podáním písemné přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku,
  2. přijetí za člena je podmíněno souhlasem Výboru klubu uvedeným na přihlášce.
 4. Zánik členství:
  1. vystoupením člena,
  2. úmrtím člena,
  3. nezaplacením členského příspěvku klubu v termínu, a to ani po upozornění v dodatečné lhůtě 1 měsíc po splatnosti, ačkoliv byl člen na tento následek upozorněn,
  4. vyloučením,
  5. zrušením klubu bez právního nástupce.
 5. O zániku členství rozhoduje Výbor klubu výmazem ze seznamu členů.
 6. Vyloučit člena z klubu lze, pokud porušuje své povinnosti dle čl. 8 odst. 2 těchto Stanov.
 7. Člen může vystoupit z klubu kdykoliv. Vystoupením nevzniká právo na vrácení zaplacených členských příspěvků.
 8. Pozastavení členství:
  1. člen klubu může pozastavit své členství a to na základě písemné žádosti prokazatelně doručené předsedovi, nebo místopředsedovi klubu,
  2. členství se pozastavuje dnem podání žádosti o pozastavení a je na dobu, kterou člen klubu v žádosti uvede,
  3. výbor klubu může pozastavit členství členu klubu, který svým jednání narušuje dobré jméno klubu a soužití v klubu,
  4. pozastavení členství je možné na dobu nejdéle 1 roku.

Článek 7
Seznam členů

 1. Výbor klubu vede neveřejný seznam členů klubu, který je veden v elektronické podobě. Seznam členů je veden v rozsahu údajů uvedených na přihlášce a člen podáním přihlášky dává zároveň svůj souhlas s uvedením svých údajů do seznamu členů.
 2. Seznam členů je pro členy klubu zpřístupněn na internetových stránkách klubu v sekci vyhrazené pro členy na základě přístupových podmínek a údajů, které mu budou klubem přiděleny.
 3. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v klubu budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

Článek 8
Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové klubu mají tato práva:
  1. podílet se na činnosti klubu,
  2. využívat všech služeb a členských výhod poskytovaných klubem,
  3. volit a být voleni do orgánů klubu, s výjimkou členů mladších 18 let,
  4. účastnit se výroční konference a členských schůzí a hlasovat či jiným způsobem upraveným těmito Stanovami rozhodovat o činnosti klubu,
  5. podávat návrhy orgánům klubu a obracet se na ně se svými připomínkami,
  6. být delegován klubem do orgánů a komisí.
  Na nově přijatého člena klubu se nevztahuje ustanovení čl. 8 bod b. a c., a to s ročním odkladem. Výbor klubu může rozhodnou o zkrácení této lhůty.
 2. Všichni členové klubu mají tyto povinnosti:
  1. dodržovat Stanovy klubu a ostatní závazná usnesení klubu,
  2. platit členské příspěvky v řádném termínu,
  3. chránit dobré jméno klubu,
  4. vhodným způsobem propagovat klub při účasti na veteránských akcích,
  5. chránit majetek klubu a užívat tento majetek tak, aby klubu nevznikla škoda,
  6. chránit a nenarušovat soužití v klubu, jednat a chovat se v souladu s posláním klubu.

Článek 9
Orgány klubu

 1. Orgány klubu jsou Výroční konference, Členská schůze, Výbor klubu, Předseda klubu a Kontrolní komise.
 2. Výroční konference je nejvyšším orgánem klubu a svolává ji Výbor klubu nejméně 1x ročně, nebo dle potřeby. Výroční konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem a do její výlučné pravomoci patří:
  1. projednat a schválit roční zprávu Výboru klubu o činnosti, výsledky hospodaření a zprávu Kontrolní komise,
  2. schvalovat Prováděcí podmínky klubu na příslušný rok (plán činnosti, finanční rozpočet včetně výše a splatnosti členských příspěvků apod.),
  3. volit a odvolávat členy Výboru klubu a Kontrolní komise,
  4. schvalovat volbu předsedy klubu a místopředsedy klubu,
  5. schvalovat Stanovy klubu a jejich změny,
  6. projednávat zásadní otázky činnosti klubu,
  7. stanovit název a symboliku klubu,
  8. rozhodovat o zrušení klubu.
  V případě nutnosti může Výbor klubu svolat mimořádnou Výroční konferenci, která se řídí stejnými pravidly, jako Výroční konference řádná.
 3. Členská schůze je svolávána Výborem klubu zpravidla jednou za měsíc. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a do její pravomoci patří projednávat a schvalovat běžné otázky činnosti klubu.
 4. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu v počtu nejméně pěti členů. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, které předkládají Výroční konferenci ke schválení. Výbor klubu se schází podle potřeby a svolává ho předseda, nebo jím pověřený člen výboru. Ve svém jednání rozhoduje za účasti většiny členů výboru a usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Každý z členů výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu. Výbor klubu odpovídá za hospodaření klubu a vede evidenci členů klubu.
  Do výlučné pravomoci Výboru klubu patří:
  1. řídit činnost klubu a projednávat a schvalovat běžné otázky řízení klubu,
  2. předkládat návrh Prováděcích podmínek na příslušný rok (návrh činnosti, finanční rozpočet apod.),
  3. zpracovat a předkládat závazné vnitřní směrnice
  4. stanovit výši a splatnost členských příspěvků,
  5. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů klubu.
 5. Předseda klubu je statutárním zástupcem klubu a ze své činnosti je odpovědný Výboru klubu. Podepisování statutárního zástupce klubu se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu a označení předseda klubu připojí předseda svůj podpis. Předsedu klubu zastupuje v době nepřítomnosti místopředseda klubu.
 6. Kontrolní komise je kontrolním orgánem klubu a je nejméně tříčlenná a ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména tyto úkoly:
  1. kontrolu dodržování Stanov klubu jeho členy a Výborem klubu,
  2. provádění kontroly hospodaření klubu, prošetření stížností a oznámení členů klubu,
  3. přednést na Výroční konferenci zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí stanovisko k hospodaření klubu, svá zjištění a výsledky projednávaných stížností a oznámení.
 7. Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky.

Článek 10
Pomocné orgány klubu

 1. Výbor klubu může zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány, např. komise a pracovní skupiny pro zajištění trvalé nebo přechodné činnosti. Tyto orgány jsou ze své činnosti odpovědny Výboru klubu.
 2. Hospodář klubu je volený Výborem klubu a zajišťuje zejména tyto činnosti:
  1. vedení účetnictví a hospodářské evidence klubu,
  2. zpracovává návrh Prováděcích podmínek na příslušný rok (návrh činnosti, finanční rozpočet apod.), který předkládá Výboru klubu,
  3. vyhotovuje zprávu o hospodaření za příslušný rok a předkládá ji Výroční konferenci ke schválení,
  4. informuje Výbor klubu na jeho jednání o průběžném stavu hospodaření,
  5. vede evidenci členů klubu a podaných přihlášek o členství
 3. Pokladník je volený Výborem klubu a zajišťuje zejména tyto činnosti:
  1. vede evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize, zpracovává podklady pro účetnictví,
  2. disponuje finanční hotovostí klubu v maximální výši určené Výborem klubu,
  3. na základě předložených a schválených dokladů provádí úhrady přes bankovní účet,
  4. zúčtovává a vyplácí členům klubu jejich výdaje nebo příjmy. Každý doklad k zúčtování musí být odsouhlasen předsedou nebo místopředsedou klubu na důkaz souhlasu s proplacením,
  5. zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů a jejich archivaci.

Článek 11
Zásady hospodaření a majetek klubu

 1. Hospodaření klubu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ostatními vnitřními předpisy klubu.
 2. Klub má zřízen běžný účet u peněžního ústavu. Dispoziční právo k tomuto účtu má předseda klubu a pokladník.
 3. Finanční příspěvky a odměny – členům klubu mohou být vyplaceny finanční příspěvky za jejich účast na akcích pořádaných klubem, nebo náhrady a odměny za činnosti prováděné ve prospěch klubu. Veškeré vyplacení příspěvků, náhrad nebo odměn musí být v souladu s hospodařením klubu a musí být odsouhlaseny předsedou nebo místopředsedou klubu.
 4. Pořádání klubové soutěže nebo jiné společenské akce - pořadatel, pokud bude akce pořádána jménem klubu, předloží Výboru klubu ke schválení návrh propozic, startovného a předběžný rozpočet akce, případně žádost o zálohu na výdaje. Po ukončení akce provede pořadatel do dvou měsíců řádné vyúčtování, které předloží společně se zprávou z akce Výboru klubu k odsouhlasení.
 5. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. Majetek klubu slouží k účelům, které jsou v souladu s předmětem a cílem hlavní činnosti klubu.
 6. Zdrojem majetku klubu jsou zejména příjmy z členských příspěvků, příjmy z vlastní vedlejší činnosti, účelové příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a dary.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vnitřní směrnice vydává Výbor klubu a seznámí s nimi neprodleně členskou základnu.
 2. Vnitřní směrnicí se rozumí interní pravidlo VCC upravující konkrétní činnosti klubu.
 3. Výklad stanov a vnitřních směrnic – v případě rozporu těchto stanov a vnitřních směrnic má vždy přednost znění stanov.
 4. V případě sporu o výklad článku stanov rozhoduje Výroční konference.
 5. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se klub a činnost klubu Občanským zákoníkem v platném znění.
 6. Klub vede evidenci svých členů, shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje pro vnitřní potřebu klubu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 7. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení mimořádnou Výroční konferencí a nahrazují znění stanov ze dne 4. 2. 2019.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 2. 12. 2019

Pavel Šimek, předseda spolku