VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Testování historických vozidel

Termíny testování a pravidelných prohlídek


Soubory ke stažení

Základní informace pro rok 2023

Od 1. 9. 2023 získá vlastník historického vozidla (HV) zvláštní registrační značky (ZRZ) de facto ve třech krocích:

 1. absolvuje s HV klubové testování na historickou původnost a získa potvrzenou žádost o provedení testování historického vozidla s protokolem o testování (součást žádosti),
 2. v případě kladného výsledku testování na historickou původnost absolvuje s HV technickou prohlídku ve stanici technické kontroly (STK) a získá protokol o technické prohlídce historického vozidla,
 3. v případě kladného výsledku technické prohlídky podá žádost o registraci HV s potvrzenou žádostí o provedení testování historického vozidla (z 1. kroku) a s protokolem o technické prohlídce (z 2. kroku) a získá průkaz historického vozidla (PHV), osvědčšení o registraci vozidla (ORV) a ZRZ HV.

Od 1. 9. 2023 probíhají pravidelné prohlídky (prodlužování) de facto ve dvou krocích:

 1. vlastník absolvuje s HV na ZRZ pravidelnou prohlídku na historickou původnost (klubové testování), v případě kladného výsledku pověřený komisař vyznačí platnost testování do PHV,
 2. vlastník absolvuje s HV na ZRZ technickou prohlídku v STK, v případě kladného výsledku vyznačuje tento výsledek pracovník stanice technické kontroly do PHV.

Platnost testování na historickou původnost je 5 let. Platnost technické prohlídky v STK je 5 let od datumu testování na historickou původnst.

Zákon č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (§ 79a - § 79c).

Vyhláška č. 355/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Vyhláška č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozide (§ 3, § 7a, příloha č. 2 - část 9, příloha č. 23).

  více

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel

Zásady VCC Dvůr Králové n. L. pro testování silničních a historických vozidel

Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.

Platnost zásad: od 1. 9. 2023

Čl. 1
Účel

 1. Účelem těchto zásad je seznámit zájemce o testování vozidel s konkrétními podmínkami testování prováděné VCC Dvůr Králové n. L.
 2. Obecné zásady a postupy testování jsou uvedeny v dokumentu „zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto zásad.

Čl. 2
Zásady testování

 1. Provádíme a zajišťujeme testování silničních a historických vozidel na historickou původnost na základě požadavku vlastníka vozidla jako komplexní službu a v případě kladného výsledku s vyhotovením potřebných podkladů pro další postup řízení v závislosti na druhu vozidla.
 2. Testování vozidel provádíme testovacími komisaři VCC Dvůr Králové n. L. v předem určené odborné opravárenské autodílně, nebo v prostorách STK ve Dvoře Králové n. L., nebo u majitele.

Čl. 3
Podmínky k testování

 1. Vlastník historického nebo silničního vozidla, který žádá o testování, nemusí být členem klubu historických vozidel.
 2. Vlastník vozidla žádající o testování se řídí těmito podmínkami:
  1. řádně se seznámí s dokumentem „zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto zásad,
  2. k provedení vlastního procesu testování se řídí návodem „postup přihlášení se k testování silničního nebo historického vozidla“, ve kterém zaeviduje svůj požadavek na vybraný termín v „termínech testování“ a vyplní elektronický formulář „přihlášení na testování“.
   Součástí elektronického formuláře „přihlášení k testování“ jsou povinné soubory, kterými jsou „žádost o provedení testování historického vozidla“ vyplněná v elektronické podobě a 4 ks fotografií vozidla z pohledů dle předepsané specifikace uvedené v souboru „zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“. Jako další vkládané soubory, které slouží jako podklad při testování k ověření uváděných skutečností v žádosti, jsou např. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), osvědčení o registraci vozidla část I. (ORV), základní technický popis (ZTP), technický list, Certifikate of title apod. a jsou vkládány do položky „další dokumentace“.
  3. V předem dohodnutém termínu a potvrzený čas se s vozidlem dostaví na určené místo testování s předepsaným počtem a formátem fotografií dle předepsané specifikace včetně dokladů k ověření technických údajů a historické původnosti vozidla uvedených v žádosti a finanční hotovostí na úhradu poplatků za testování.
 3. Po testování a v případě kladného výsledku budou vlastníkovi vozidla zajištěny podklady pro další možný postup řízení v závislosti na druhu testování konkrétního vozidla (SV nebo HV), které jsou uvedeny v souboru „zásady a postupy testování silničních a historických vozidel“.

Čl. 4
Poplatky za testování

Poplatky za testování a jejich výše je odvozena od platné Ekonomické směrnice FKHV ČR.

Testování historické původnosti klubovou testovací komisí (KLTK):

 • vlastní proces testování a vystavení protokolu o testování 4500,- Kč
 • pravidelná prohlídka k prodloužení platnosti testování 1500,- Kč
 • evidence testování v IS FKHV ČR 1500,- Kč
 • evidence pravidelné prohlídky v IS FKHV ČR 500,- Kč
 • vyhotovení skenu poslední platné žádosti o provedení testování HV nebo SV 100,- Kč
 • cestovní náhrady za 1 km 10,- Kč

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí zákonem č. 56/2001 Sb., vyhl. č. 355/2006 Sb. a technickým kodexem FIVA, vše v platném znění (dokumenty jsou dostupné na www.vcc.cz).

Čl. 6
Přechodná ustanovení

 1. Kontaktní adresa pro testování: e-mail: testování(zavináč)vcc.cz
 2. Klubová testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
  • Dušan Erlebach ml. (předseda) – tel.: 604 876 122, d.erlebach(zavináč)vcc.cz
  • Oldřich Prokop (místopředseda) – tel.: 724 056 651, oldrich.prokop(zavináč)vcc.cz
  • Petr Hak – tel.: 737 778 009, petr.hak(zavináč)vcc.cz
  • Lukáš Pařík – tel.: 604 979 161, lukas.parik(zavináč)vcc.cz
  • Martin Peterka – tel.: 603 833 747, martin.peterka(zavináč)vcc.cz
  • Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl(zavináč)vcc.cz
  • Pavel Šimek – tel.: 731 456 544, pavel.simek(zavináč)vcc.cz
 3. Registrační místo Královéhradeckého kraje pro registraci historických vozidel:
  Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové (bývalá Gayerova kasárna) - tel.: 495 707 829, 495 707 831, 495 707 821 Úřední hodiny v pondělí a ve středu 8:00 až 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 až 14:00.

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel

Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s.,
Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2023

1. Účel

Účelem je zdokumentovat proces testování vozidel v souladu se Zákonem č. 56/2001 Sb. a prováděcích právních předpisů, zejména Vyhláškou č. 355/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů, jako Technický kodex FIVA, vše v platném znění, které upravují způsob testování silničních a historických vozidel, registraci a provoz historických vozidel.

Účelem procesu testování je zdokumentovat a poskytnout vlastníkům historických vozidel věrohodný (i když ne absolutně spolehlivý), nezávisle připravený doklad o identitě historického vozidla.

Na základě vydaného dokladu o testování vozidla – „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ (déle jen Žádost) – s „Protokolem o testování“, má vlastník vozidla možnost získat další doklady sloužící pro úkony spojené s provozem vozidla.

1.1. Oblast platnosti

Dokument je závazný pro:

 • vlastníky historických a silničních vozidel žádající o testování a
 • klubovou testovací komisi VCC Dvůr Králové nad Labem

1.2. Definice a zkratky

historické vozidlo nebo jen HV historické vozidlo je mechanicky poháněné silniční vozidlo, které je minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu
silniční vozidlo nebo jen SV silniční vozidlo registrované v registru silničních vozidel s přidělenou registrační značkou (RZ nebo dříve SPZ)
FIVA Fédération Internationale des Véhicles Anciens
FKHV ČR Federace klubů historických vozidel České republiky
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky
PHV průkaz historického vozidla
ORV osvědčení o registraci vozidla
ZRZ HV zvláštní registrační značka historického vozidla
technický kodex mezinárodní technický kodex FIVA (FIVA International Technical Code) v platném znění
právnická osoba právnickou osobou dle § 79a odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. je FKHV ČR
klub zapsaný spolek nebo dříve občanské sdružení (spolek lidí se společným zájmem)
KLTK klubová testovací komise
žadatel vlastník historického nebo silničního vozidla žádající o testování
žádost žádost o provedení testování historického vozidla – příloha č. 3 Vyhl. č. 355/2006/Sb. v platném znění
protokol o testování protokol, který je součástí Žádosti o provedení testování historického vozidla
protokol o technické prohlídce protokol, který je vydáván STK
Místně příslušný úřad obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má vlastník nebo provozovatel trvalé bydliště
STK stanice technické kontroly
SME stanice měření emisí

2. Testování vozidel

Testování vozidel se provádí:

 1. u silničních vozidel zařazených v registru silničních vozidel;
 2. u historických vozidel pro zařazení do registru historických a sportovních vozidel.

2.1. Testování silničních vozidel

 1. Testování silničních vozidel je testování, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a které provádí klubová testovací komise (KLTK).
 2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je získání „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ – příloha č. 3 vyhlášky č. 355/2006 Sb. s „protokolem o testování“ s kladným výsledkem. Tato žádost vlastníkovi vozidla umožňuje:
  1. převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel,
  2. vydání „dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost“,
  3. zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo do technického průkazu silničního vozidla,
  4. v případě řešení případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, příp.
  5. sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení).

Platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, nebo zápis v technickém průkazu silničního vozidla slouží k:

 • odpuštění tzv. ekologického poplatku dle Vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla,
 • výjimce ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón dle zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší).

Zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla v technickém průkazu dále slouží k určitým úlevám ve stanicích měření emisí (v SME se u vozidla měření emisí neprovádí).

2.2. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických a sportovních vozidel

 1. Testování historických vozidel je testování, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a které provádí klubová testovací komise (KLTK).
 2. Účelem testování historických vozidel je získání „žádosti o provedení testování historického vozidla“ – příloha č. 3 vyhlášky č. 355/2006 Sb. s „protokolem o testování“ s kladným výsledkem. Tato žádost vlastníkovi vozidla umožňuje:
  1. Absolvovat technickou prohlídku v STK.
  2. Registraci tohoto vozidla do registru historických a sportovních vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz tohoto historického vozidla na pozemních komunikacích.
  3. Sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
  4. V případě řešení případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.
 3. Pro zápis do registru historických a sportovních vozidel je možno otestovat pouze takové historické vozidlo, které bylo v minulosti schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, a to se všemi výjimkami a omezeními, které byly pro provoz uvedeny např. v typovém listu vozidla, homologaci nebo technickém průkazu konkrétního vozidla. Povinnost prokázat tyto nezbytné skutečnosti je na vlastníkovi vozidla žádajícího o testování.

3. Postup testování KLTK a KTK

3.1. Testování klubovou testovací komisí

 1. Testování vozidel klubovou testovací komisí je testování vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla a provádí se podle technického kodexu FIVA v platném znění a právních předpisů ČR.
 2. Testování se provádí na žádost vlastníka vozidla, který vyplní „žádost o provedení testování historického vozidla“ dle přílohy č. 3 vyhlášky 355/2006 Sb. v platném znění, kde vyplní údaje o vlastníkovi a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla, a jemu známé údaje o vozidle.
 3. K testování vozidla vlastník předkládá spolu s vyplněnou žádostí barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 4 ks s pohledem levo-předním a 2 ks s pohledem pravo-zadním (z pohledu řidiče), u motocyklu 4 ks s pohledem z pravé strany a 2 ks s pohledem z levé strany.
 4. Vlastník vozidla v předem dohodnutém termínu a podle požadavku KLTK přistaví vozidlo k ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží testovací komisi doklady k ověření údajů uvedených v žádosti k ověření technických údajů a historické původnosti vozidla.
 5. Výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování a KLTK s ním seznámí vlastníka vozidla.
 6. Po provedeném kladném testování vyhotoví KLTK žádost ve formátu A3 v tištěné formě ve třech vyhotoveních v případě, že se jedná o testování historického vozidla. Dvě vyhotovení jsou vždy předána vlastníkovi vozidla.
 7. Kladný výsledek testování platí nejdéle 60 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo.
 8. Pokud vozidlo při testování KLTK neodpovídá technickému kodexu FIVA, nebo technickým podmínkám testovaného vozidla, nebo při testování vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (rok výroby, identifikátory, typ vozidla apod.), testování se ukončí a výsledek je zapsán do protokolu o testování.
 9. Pokud jsou při testování KLTK zjištěny odstranitelné nebo doložitelné nedostatky, kvůli nimž nemůže být vozidlo kladně otestováno, a které je vlastník vozidla schopen dodatečně odstranit nebo doložit v dohodnuté lhůtě s KLTK, testování se přeruší a bude dokončeno v náhradním termínu.

3.2. Prodloužení platnosti testování prováděná KLTK

 1. Klubová testovací komise provádí pravidelné prohlídky (testování) již dříve otestovaných silničních a historických vozidel, kterým byl vydán PHV, ORV a přidělena ZRZ pro historické vozidlo k prodloužení platnosti testování se zaměřením na ověření historické původnosti. Součástí této prohlídky je též kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými ve vydaných a předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování.
 2. Kladný výsledek pravidelné prohlídky platí nejdéle 60 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo, pokud na vozidle není prováděna druhá část prohlídky KTK, kdy kladný výsledek je platný ode dne provedení testování v KTK.

3.3. Technická prohlídka HV v STK

 1. Technická prohlídka historického vozidla se provádí v plném rozsahu podle kontrolních úkonů uvedených v příloze č. 23 vyhlášky č. 211/2018 Sb. (vyhláška o technických prohlídkách vozidel) a má platnost 60 měsíců od data testování na historickou původnost – platnost technické kontroly je tedy zkrácena o čas, který uběhl mezi testováním na historickou původnost a technickou kontrolou.
 2. Kontrolní technik při kontrole technického stavu vozidla, musí v rámci provádění technické prohlídky historického vozidla zohlednit různé technické požadavky na provoz historického vozidla. Zejména je nutné zohlednit skutečnosti spočívající v různém provedení konstrukce vozidla a jeho vybavení a to vzhledem k tomu, kdy bylo historické vozidlo uvedeno do provozu.
 3. Z důvodu stanovení minimálních požadavků na způsob a provádění jednotlivých kontrolních úkonů se historická vozidla rozdělují do tří základních kategorií z hlediska uvedení do provozu, a to na vozidlo:
  1. 1. kategorie – historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1972 (novodobá historická vozidla),
  2. 2. kategorie – historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1953 do 30. června 1972 (poválečná historická vozidla),
  3. 3. kategorie – historické vozidlo uvedené do provozu do 30. června 1953 (předválečná a válečná historická vozidla).
 4. U historického vozidla se zážehovým nebo vznětovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem nebo vozidla s motorem mazaným směsí paliva s mazivem (dvoutaktní motory), se měření emisí neprovádí, kdy vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy, těsnost motoru a kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v přiměřeném rozsahu stanoveném výrobcem vozidla v rámci kontroly ostatních kontrolních úkonů na kontrolní lince.
 5. U historických vozidel 1. kategorie se provádí technická prohlídka vozidla standardním způsobem a v rozsahu všech kontrolních úkonů a metod uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. s cílem, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu.
 6. U historických vozidel 2. kategorie, se provádí technická prohlídka historického vozidla v plném rozsahu seznamu kontrolních úkonů a metod stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., pokud to konstrukce historického vozidla neumožní, provede se pouze vizuální kontrola s cílem ověření, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu historického vozidla. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy motorových vozidel musí být schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy.
 7. U historických vozidel 3. kategorie, se provádí technická prohlídka historického vozidla pouze vizuální kontrolou s cílem ověření, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy motorových vozidel, musí být schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy.
 8. Při kontrole technického stavu v rámci technické prohlídky historického vozidla se zjištěné závady hodnotí v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. vyhlášky č. 211/2018 Sb.
 9. Výsledek hodnocení technické způsobilosti historického vozidla vyznačuje STK do protokolu o technické prohlídce historického vozidla.

3.4. Prodloužení platnosti technické prohlídky ve STK

 1. K prodloužení platnosti technické kontroly historických vozidel, kterým byl vydán PHV, ORV a ZRZ historického vozidla, provádí STK pravidelné prohlídky za stejných podmínek jako v případě první prohlídky.
 2. Výsledek hodnocení technické způsobilosti historického vozidla vyznačuje stanice technické kontroly do informačního systému technických prohlídek, do protokolu o technické prohlídce historického vozidla a ručním zápisem do průkazu historického vozidla.
 3. Kladný výsledek technické kontroly platí nejdéle 60 měsíců ode dne, ve kterém se uskutečnila pravidelná prohlídka historického vozidla na historickou původnost – platnost technické kontroly je tedy zkrácena o čas, který uběhl mezi prohlídkou na historickou původnost a technickou kontrolou.

3.5. Stížnosti a neshody

Každý vlastník silničního nebo historického vozidla, který se cítí být poškozen v souvislosti s testováním vozidla, nebo v rámci procesu testování, může podat podnět k prošetření záležitosti právnické osobě (FKHV ČR) a to přímo na sekretariát FKHV ČR, nebo prostřednictvím příslušné zřízené Technické komise právnické osoby.

4. Poplatky za testování

 1. Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o všeobecných podmínkách testování a o podmínkách testování příslušné testovací komise předtím, než testovací komise zahájí testování. Zároveň testovací komise vlastníka vozidla informuje o výši poplatku za testování.
 2. Poplatky za testování se řídí Ekonomickou směrnici FKHV ČR č. E-001/2018, v platném znění.
 3. Poplatek za provedení testování vybírá testovací komise vždy před zahájením testování a při negativním výsledku testování není nárok vlastníka vozidla na vrácení poplatku, pokud jeho vinou vozidlo testováním neprošlo.

5. Registrace historického vozidla a vystavení PHV, ORV a ZRZ HV

 1. Historické vozidlo se zaregistruje na základě „žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ předložené jeho vlastníkem, který k žádosti přikládá podklady uvedené v oddíle „D“ této žádosti. K žádosti dále předkládá vybraný typ plechových tabulek registračních značek pro HV dle typu vozidla.
 2. Místně příslušný úřad na základě „žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ přidělí zvláštní registrační značku pro historické vozidlo, vystaví a vydá Průkaz historického vozidla, Osvědčení o registraci vozidla a zvláštní registrační značku historického vozidla.
 3. Zvláštní registrační značka pro historické vozidlo nemůže být vlastněna bez konkrétního vozidla.
 4. Do registru historických a sportovních vozidel nemůže být registrováno vozidlo, které je registrováno v jiném registru silničních nebo historických vozidel, nebo zaniklo na základě ekologické likvidace.
 5. Dále musí být provedena úhrada správních poplatků v místně příslušného registračního úřadu při registraci.
  Správní poplatky jsou určeny sazebníkem dle zák. č. 634/2004 Sb. Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění: zápis do registru vozidel
  1. motocykl do 50 ccm: 300,- Kč;
  2. motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným vozíkem: 500,- Kč;
  3. motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč.

6. Provoz historického vozidla

 1. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích pokud:
  1. má vyznačenu informaci o platném testování vozidla a technické kontrole vozidla v PHV, připevněnou ZRZ historického vozidla a platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů,
  2. je provozováno v souladu s provedeným záznamem o omezení při jeho provozu zaznamenaném v PHV,
  3. je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu (§18 Vyhlášky č. 341/2002 Sb.), a není-li jím vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě.
 2. Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.
 3. U motocyklů bez postranního vozíku s prokazatelným datem schválení k provozu do 31. 12. 1952 lze tolerovat absenci brzdového světla.
 4. Historická vozidla s výstražnými světly (hasičská, policejní a podobně) musí mít při provozu na pozemní komunikaci výstražná světla bezpečně zakryta jednobarevným krytím odlišné barvy, než je vyzařovací spektrum výstražného světla.
 5. Za snížené viditelnosti nelze provozovat historické vozidlo, které není vybaveno zadním mlhovým světlem.
 6. U vozidel do roku výroby 1950 lze tolerovat absenci tachometru a elektrického zvukového výstražného zařízení. Zvukové výstražné zařízení však musí být alespoň pneumatické – balónek s trumpetkou, nebo mechanické.
 7. Každý vlastník historického vozidla, jemuž byl vydán PHV, by měl nejpozději do skončení uvedené platnosti testování v PHV požádat o prodloužení platnosti testování u příslušné testovací komise, která testování provedla a následně absolvovat technickou kontrolu ve STK.
 8. Pokud vlastník vozidla, kterému byl vydán PHV, nehodlá prodloužit vyznačenou platnost testování v PHV a vozidlo provozovat, nemusí pravidelnou prohlídku k prodloužení platnosti testování absolvovat.
 9. Pravidelné prohlídky je možné provést i u jiných testovacích komisí (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě ale vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné testovací komisi přiložit původní kopii původní „žádosti o provedení testování historického vozidla“.

7. Pozbytí platnosti PHV

PHV pozbývá platnost v těchto případech:

 1. dojde-li ke změně vlastníka nebo provozovatele historického vozidla,
 2. při zániku či znehodnocení historického vozidla,
 3. při znehodnocení vydaného PHV.